Till alternativ vid sidans slut Till sidans början

Om tal och skrift och behovet att redigera

Tal är tal och skrift är skrift. De funge­rar på olika sätt.

Om man skriver ned exakt, ord för ord, vad någon har sagt – någon som har talat fritt utan manus – blir det oftast svår­läst. Det är inskott, avbrott och änd­ringar. Vissa meningar är oavslu­tade. Det är svårt att följa med i texten efter­som man inte hör tala­rens röst, med beto­ningar och pauser. Ja, de exakta orden kan ge intryck av att talaren är för­vir­rad eller i värsta fall lite dum.

Den ordagranna utskriften är inte den sanna utskriften. De exakt ned­skrivna orden gör inte talaren rätt­visa. Orden ger inte samma intryck när man läser dem som när man lyss­nade på dem – trots att det är precis samma ord.

Jag twittrar sporadiskt om god svenska – se nedan.

Texten behöver en varsam redigering. Ord som ändrats behöver förstås tas bort, liksom ord som var en början på något som inte fullföljdes. Alltför tal­språk­liga vänd­ningar är bra att ändra. Uppen­bara, okontroversiella fel­säg­ningar behöver rättas. Ändringar av ordföljd kan göra smärre underverk för att leda läsaren rätt, när inga beto­ningar eller pause­ringar hjälper till. Ja, det finns en hel del att göra om man vill åstad­komma en bra utskrift av något som sagts.

Man lyssnar intelligent. Man lyssnar för att förstå, för att ta till sig inne­hållet – det talaren vill säga. De ändringar talaren gör upp­fattar man inte som fel. Men i en orda­grann utskrift ser änd­ringarna ut som fel. Ja, där är de fel. Och man hör nomalt inte språk­felen, som inte är så ovan­liga när man pratar fritt.

Jag som skriver detta har varit debatt­stenograf i över 40 år – i riks­dagen och kommun- och lands­tings­full­mäktige samt vid kongres­ser och andra möten. På den här sajten delar jag med mig av mina erfaren­heter från att redi­gera munt­ligt tal till text i proto­koll. Här kan du läsa om vad en debatt­steno­graf eller redige­rare egent­ligen gör och all­mänt om debatt­steno­gra­fering:

På sidan Kontakt finns lite mer infor­ma­tion om mig som står bakom sajten.


Jag twittrar sporadiskt om god svenska, som en redigerare och debattstenograf månar om.

Start | Tal, skrift och redigering | Redigeringsexempel | Debattstenografering | Kontakt | Om cookies | Sajtkarta