Till startsidan Till alternativ vid sidans slut Till sidans början

Debattstenografering

Stenografer arbetar i de tre största parla­menta­riska för­sam­lingarna i Sverige – riksdagen, Stock­holms läns lands­tings­full­mäktige och Stock­holms kommun­full­mäktige – samt i Göte­borgs kommun­full­mäktige.

Där arbetar de med att skriva oför­kortade debatt­proto­koll, det vill säga återge anföran­dena i debatterna oför­kortat – men redi­gerat.

Tidigare har debattstenografer anlitats av många fackf­örbund och andra orga­nisa­tioner för att de skulle få protokoll med alla anföran­den som kunde leve­reras redan dagen efter debatten och vara till­gäng­liga under på­gående kongress. Tyvärr har de slutat göra det och övergått till att göra video­inspel­ningar. Det ger förstås större närvaro­känsla – och är antag­ligen billi­gare. Men hur lätt blädd­rar man i en video­inspel­ning och söker efter något som har sagts i debatten? För ideolo­gin och demo­kra­tin är fak­tiskt debatten minst lika viktig som besluten.

Till information om stenografering i Stockholms läns landstingsfullmäktige

En debattstenograf bör förstås kunna stenografera snabbt. Men det egentliga arbetet för en debatt­stenograf är att efteråt – efter­tänksamt och med varsam hand – redigera det som har sagts så att anföran­dena i det tryckta proto­kollet ger samma intryck vid läsning som anföran­dena gjorde när man lyssnade till dem. En sådan redig­e­ring är nöd­vändig eftersom den orda­granna utskriften inte är den sanna utskriften. Läs mer om det i avsnittet Tal, skrift och redigering.


Läs mer

  • Stenografering i riksdagen
  • Stenografering i Stockholms kommunfullmäktige
  • Stenografering i Stockholms läns landstingsfullmäktige
  • Stenografering i kongressammanhang
  • Utrikesnämnden och stenograferingen där
  • Uttalanden om stenografer
  • Start | Tal, skrift och redigering | Redigeringsexempel | Debattstenografering | Kontakt | Om cookies | Sajtkarta